INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Informační systém o archeologických datech (ISAD) představuje soubor aplikačních nástrojů na evidenci, správu a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky. Systémem ISAD se Národní památkový ústav snaží naplňovat závazky České republiky, které plynou z mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované pod č. 99/2000 Sb. m. s., tzv. Maltské konvence.

ISAD slouží především potřebám orgánů státní a veřejné správy v jejich činnostech při zabezpečování ochrany archeologického kulturního dědictví. Dále slouží vlastníkům nemovitostí a stavebníkům pro zabezpečení informací o exponovanosti konkrétního území z hlediska výskytu archeologických nálezů. V neposlední řadě je účelem systému ISAD prezentace archeologického dědictví na území České republiky a výsledků odborné archeologické činnosti široké veřejnosti.

Základem systému ISAD je databáze Státní archeologický seznam České republiky (SAS), která eviduje prvky archeologického dědictví jako Území s archeologickými nálezy (UAN) ve smyslu § 22. odst. 2 a §23b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Evidence archeologického dědictví v SAS je založena na rozčlenění UAN na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině do 4 kategorií (UAN I - území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů, UAN II - území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, UAN III - území, kde se výskyt archeologických nálezů v současnosti nepředpokládá, ale není možné ho jednoznačně vyloučit, UAN IV - území bez archeologických nálezů). Evidenční jednotku SAS tak představují jednotlivé UAN, kterým jsou v databázi SAS přiřazené strukturované popisné údaje. Každému UAN v databázi SAS je zároveň přiřazeno prostorové vymezení v mapové aplikaci SAS.

Připravujeme pro vás nové uživatelské prostředí pro přístup k aplikacím Informačního systému o archeologických datech.

Nové aplikace budou na internetové adrese https://isad.npu.cz zpřístupněné od 19. 6. 2023.


 

Aplikace

Mapová aplikace

Ostatní