Památkový katalog

Informace o památkách a chráněných územích v evidenci Ústředního seznamu kulturních památek

Aplikace Památkový katalog

Představuje moderní přehledný systém evidence všech památek (nemovitých i movitých), památkově chráněných území i ochranných pásem, nahrazující několik původně samostatných aplikací. Součástí evidence je i evidence "objektů památkového zájmu" (objekty, které nebyly prohlášeny za památky)  a  monitoring aktuálního stavu, který umožňuje generování seznamů ohrožených a zachráněných památek.

Aplikace vznikla na základě schváleného projektu č. 12 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration podle usnesení vlády ČR č. 536, ze dne 14. května 2008.

Základním cílem projektu bylo vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v České republice v návaznosti na základní registry veřejné správy.

Podrobnější informace o této aplikaci byly prezentovány na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která se konala 2.a3. prosince 2015 v Národním archívu v Praze.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Památkový katalog - veřejná část, umožňuje vyhledávání a prezentaci údajů

Neveřejná část,  vyhrazený přístup, je určen pro pracovníky NPÚ, orgány státní památkové péče a další spolupracující instituce.

 

Geoportál

Prostorová data památkové péče, mapové aplikace a služby včetně metadat a výdeje datových sad

Geoportál památkové péče

Dne 1. 12. 2015 byl spuštěn do provozu nový Geoportál Národního památkového ústavu.

Hlavní úlohou Geoportálu je zajistit dostupnost mapových služeb a geodat Národního památkového ústavu z jednoho místa. Informace jsou v Geoportálu rozděleny do sekcí - mapové služby a datové sady. U každého typu informace je dostupný metadatový popis a je-li k dispozici, pak také licenční ujednání.

Geoportál je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče na adrese https://geoportal.npu.cz. Je určen pro každého, kdo hledá informace o geografických datech a o digitálních mapách z oblasti památkové péče. Menu/rozcestník na titulní straně odkazuje na jednotlivé moduly Geoportálu

  • Vyhledávání- vyhledávání mapových služeb a datových sad v katalogu NPÚ i katalogu ČÚZK, CENIA a pod.
  • Objednávka dat- modul pro objednání dat NPÚ včetně výdeje datových sad pro zpracování územně analytických podkladů

  • Moje objednávky- dostupné po přihlášení uživatele - modul pro správu vlastních objednávek a stažení dat
 

Archeologie

Veřejný přístup k archeologickým datům

Informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu (ISAD) je souborem aplikačních nástrojů v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), který slouží k evidenci, správě a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky. Systém ISAD naplňuje závazek České republiky, plynoucí z mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované pod č. 99/2000 Sb. m. s., tzv. Maltské konvence.

ISAD slouží jako zdroj údajů potřebných při zajišťování ochrany archeologického kulturního dědictví, a to jak pro orgány státní a veřejné správy, tak pro vlastníky a uživatele nemovitostí, na kterých se archeologické nálezy vyskytují nebo mohou vyskytovat. Systém sehrává významnou informativní roli při naplňování povinnosti zajistit záchranný archeologický výzkum. Tato povinnost vzniká majiteli (správci, uživateli) při přípravě a realizaci stavebních akcí či jiných záměrů na územích s archeologickými nálezy ve smyslu § 22. odst. 2 a §23 b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, pokud by mohlo dojít k poškození archeologického kulturního dědictví.

ISAD dále slouží jako moderní platforma pro prezentaci prvků archeologického dědictví na území České republiky a odborných informací o nich nejenom odborníkům, ale též široké veřejnosti.

Páteří systému ISAD je databáze Státní archeologický seznam České republiky (SAS), která eviduje prvky archeologického dědictví jako Území s archeologickými nálezy (ÚAN). Evidence archeologického dědictví v SAS je založena na kategorizaci ÚAN. Ta je vytvořena na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině a je rozdělena do čtyř stupňů (ÚAN I – území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů, ÚAN II – území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ÚAN III – území, kde v současnosti, dle dostupných informací, není možné výskyt archeologických nálezů vyloučit, ÚAN IV – území bez archeologických nálezů). Evidenční jednotku SAS tak představují jednotlivá ÚAN, kterým jsou v databázi SAS přiřazeny záznamy se strukturovanými popisnými údaji. Ty se vytváří pro ÚAN v kategorii I, II a IV, jelikož ÚAN kategorie III představuje veškeré zbylé území státu mezi nimi. Každému ÚAN v databázi SAS je zároveň přiřazeno prostorové vymezení (polygon), publikované v mapové aplikaci SAS. Kategorie ÚAN II se v databázi eviduje také jako území, jež přiléhá k jednomu nebo vícero ÚAN I, resp. IV, případně je zcela obklopuje. Takové území se označuje jako ÚAN II – pásmo; záznam o něm má zjednodušenou strukturu, protože se k němu vztahují popisné informace z dotčených ÚAN I a IV.

V souladu s platnou legislativou je nutné v předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět v území kategorizovaném jako ÚAN I, ÚAN II nebo ÚAN III stavební činnost nebo jakoukoli jinou činnost, při níž mohou být ohroženy archeologické nálezy (pro splnění oznamovací povinnosti lze využít online formulář).

Součástí ISAD je dále databáze dat o památkově nejhodnotnějších prvcích archeologického kulturního dědictví, které jsou evidovány jako Významné archeologické lokality (VAL) v Soupisu Památkového katalogu. Databázi VAL tvoří seznam kulturních památek archeologické povahy, ale také dosud nechráněných nemovitostí, jež vykazují znaky památkového fondu. Dále do ISAD patří záznamy o Významných archeologických plochách (VAP), které představují části území historických sídel, ale i rozsáhlých archeologických lokalit, kde se archeologické nálezy a situace zachovaly v autentickém a nenarušeném stavu přímo v zemi. VAL i VAP jsou jako nositelé památkových hodnot součástí památkového fondu a jsou předmětem zájmu památkové péče.

 

 

Aplikace

Mapová aplikace

Ostatní

 

 

Dokumentační fondy a knihovny

Evidence odborných a historických knihoven a dokumentačních fondů

Webový katalog Tritius je moderní katalogové rozhraní, které umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním a dokumentačním fondu všech pracovišť Národního památkového ústavu.  Ve fondu jsou uloženy odborné publikace, fotografie, zprávy, mapy, plány a další dokumenty z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek.

vstup do online katalogu Tritius

Podrobné informace o knihovně a službách je možné nalézt na stránkách NPÚ.

 

 

Historické knihovní fondy

V rámci projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vznikl webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století, včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

vstup do portálu

Podrobnější informace o historických knihovních fondech naleznete zde

 

Pomoc

Uživatelské příručky a návody k jednotlivým aplikacím IISPP. Pomoc a hlášení chyb (Helpdesk).

Zde je možno stáhnout uživatelskou dokumentaci k jednotlivým informačním systémům a aplikacím IISPP. Měl by být rozdíl mezi dokumentací dostupnou veřejně a pro přihlášené uživatele jako na stávajícím rozcestníku - otázka je co s registrovanou veřejností a zda tedy nebude lepší zveřejnit rovnou vše.

Oznámení  Oznámení