Památkový katalog

Informace o památkách a chráněných územích v evidenci Ústředního seznamu kulturních památek

Aplikace Památkový katalog

Představuje moderní přehledný systém evidence všech památek (nemovitých i movitých), památkově chráněných území i ochranných pásem, nahrazující několik původně samostatných aplikací. Součástí evidence je i evidence "objektů památkového zájmu" (objekty, které nebyly prohlášeny za památky)  a  monitoring aktuálního stavu, který umožňuje generování seznamů ohrožených a zachráněných památek.

Aplikace vznikla na základě schváleného projektu č. 12 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration podle usnesení vlády ČR č. 536, ze dne 14. května 2008.

Základním cílem projektu bylo vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v České republice v návaznosti na základní registry veřejné správy.

Podrobnější informace o této aplikaci byly prezentovány na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která se konala 2.a3. prosince 2015 v Národním archívu v Praze.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Památkový katalog - veřejná část, umožňuje vyhledávání a prezentaci údajů

Neveřejná část,  vyhrazený přístup, je určen pro pracovníky NPÚ, orgány státní památkové péče a další spolupracující instituce.

 

Geoportál

Prostorová data památkové péče, mapové aplikace a služby včetně metadat a výdeje datových sad

Geoportál památkové péče

Dne 1. 12. 2015 byl spuštěn do provozu nový Geoportál Národního památkového ústavu.

Hlavní úlohou Geoportálu je zajistit dostupnost mapových služeb a geodat Národního památkového ústavu z jednoho místa. Informace jsou v Geoportálu rozděleny do sekcí - mapové služby a datové sady. U každého typu informace je dostupný metadatový popis a je-li k dispozici, pak také licenční ujednání.

Geoportál je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče na adrese https://geoportal.npu.cz. Je určen pro každého, kdo hledá informace o geografických datech a o digitálních mapách z oblasti památkové péče. Menu/rozcestník na titulní straně odkazuje na jednotlivé moduly Geoportálu

  • Vyhledávání- vyhledávání mapových služeb a datových sad v katalogu NPÚ i katalogu ČÚZK, CENIA a pod.
  • Objednávka dat- modul pro objednání dat NPÚ včetně výdeje datových sad pro zpracování územně analytických podkladů

  • Moje objednávky- dostupné po přihlášení uživatele - modul pro správu vlastních objednávek a stažení dat
 

Archeologie

Veřejný přístup k archeologickým datům

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Informační systém o archeologických datech (ISAD) byl vytvořen v rámci řešení výzkumného úkolu "Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond" v letech 2002 - 2004 v ústředním pracovišti Národního památkového ústavu.

Cílem tohoto úkolu bylo za pomoci dostupných moderních informačních technologií vybudovat jednotný sklad všech archeologických dat získávaných v procesu péče o archeologický fond, a to jako nezbytný předpoklad zajištění správy a aktualizace těchto dat a jejich efektivního využití jak přímo v NPÚ, tak i ostatními uživateli v oblasti památkové péče, státní a veřejné správy a v neposlední řadě i při prezentaci veřejnosti na Internetu.

Základní použité technologie mapového, databázového a webového serveru umožňují komplexní diferenciovaný přístup k jednotlivým datovým zdrojům prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován s cílem postupné integrace do budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).

 

Dokumentační fondy a knihovny

Evidence odborných a historických knihoven a dokumentačních fondů

Webový katalog Tritius je moderní katalogové rozhraní, které umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním a dokumentačním fondu všech pracovišť Národního památkového ústavu.  Ve fondu jsou uloženy odborné publikace, fotografie, zprávy, mapy, plány a další dokumenty z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek.

vstup do online katalogu Tritius

Podrobné informace o knihovně a službách je možné nalézt na stránkách NPÚ.

 

 

Historické knihovní fondy

V rámci projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vznikl webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století, včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

vstup do portálu

Podrobnější informace o historických knihovních fondech naleznete zde

 

Pomoc

Uživatelské příručky a návody k jednotlivým aplikacím IISPP. Pomoc a hlášení chyb (Helpdesk).

Zde je možno stáhnout uživatelskou dokumentaci k jednotlivým informačním systémům a aplikacím IISPP. Měl by být rozdíl mezi dokumentací dostupnou veřejně a pro přihlášené uživatele jako na stávajícím rozcestníku - otázka je co s registrovanou veřejností a zda tedy nebude lepší zveřejnit rovnou vše.

Oznámení  Oznámení

Aktuality  Aktuality